PROJEKTI

Slovenian Croatian English French German
obcina-ormoz PRP-LEADER-EU-SLO-skupaj eko10   dopps zeniac  


OPERACIJA
za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja
Lokalne akcijske skupine UE Ormož za
3. javni poziv za EKSRP LAS UE Ormož

 

Naziv operacije:  ZELENI TRIKOTNIK

Prijavitelj oz. Vodilni partner (naziv, naslov): EKO d.o.o., Vrazova ulica 9, 2270 Ormož

ZELENI TRIKOTNIK

Akronim - GREEN T

Kratek opis oz. povzetek operacije

Vodilni partner operacije Zeleni trikotnik je EKO d.o.o., partnerji projekta pa so Občina Ormož, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in socialno podjetjee Z-ENIAC. Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 3.1.1 Spodbujanje operacij za ohranitev ali izboljšanje stanja narave in okolja. Namen ukrepa je vzpostaviti inovativno partnerstvo za izvajanje aktivnosti ohranjanja ali izboljšanja stanja narave in okolja kot so izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov NATURA 2000, učinkovito upravljanja z naravnimi vrednotami, ponovna uporaba odpadkov praksi, ohranjanje biotske raznovrstnosti, ob spremljajoči izvedbi aktivnosti informiranja, ozaveščanja, promocije in sodelovanja javnosti ipd.).

kovcek-stariV sklopu operacije bomo na točkah zanimive naravne in kulturne dediščine vzpostavili zeleni trikotnik med Grajskim parkom, Ormoškim gradom in Naravnim rezervatom Ormoške lagune in tako povezali vsebine v namen ohranitve in izboljšanja stanja narave in okolja ter ozaveščanja in ohranjanja okolja. V Naravnem rezervatu Ormoške lagune želimo na območju rezervata s pomočjo projekta pripraviti dodatne inovativne pristope edukacijske narave za obiskovalce z namenom ohranjanja narave. Spoznali bodo značilne naravne strukture in življenjske prostore ter karizmatične vrste ptic s pomočjo kognitivnih in motoričnih elementov. V ta namen želimo na območju Naravnega rezervata postaviti imitacijskega elementa, tako da bodo obiskovalci spoznavali vsebine narave preko aktivnosti imitacije narave s specifičnimi imitacijskimi elementi. Tak imitacijski edukativni element ima še večjo težo, ker gre za povezavo kognitivnih in motoričnih vsebin. Takšen pristop je inovativen in bo ob pravilnem vodenju znatno pripomogel k večjemu zanimanju mladostnikov za varstvo narave

Pripravili bomo idejno zasnovo (IDZ) za izvedbo turistično-naravoslovne ureditve za območje Zeleni trikotnik. Idejna zasnova je potrebna, saj bomo v tem sklopu pripravili celovito ureditev območja, ki bo podlaga za kasnejše naravoslovno-turistične ureditve. IDZ bo pokrival vsebine za območje zelenega trikotnika in bo temeljil na povezovanju vsebin edukacije narave in ohranjanje narave ter turizma. S tem želimo pripraviti dokument , ki bo elemente narave in naravovarstva preko interpretacije približal ljudem in pri njih vzbudil kritičen pogled na uničevanje narave, hkrati pa želimo pripraviti dokument, ki bo vključeval konkretne ideje za (ohranjanje narave, varstvo okolja, izobraževanje, turizem…) . Operacija ustvarja s svojimi aktivnostmi možnosti ohranjanja delovnega mesta, saj je potrebno zagotoviti trajnost izvajanja operacije. Park za gibanje in motoriko predstavlja pomembno vlogo v razumevanju naravnega gibanja in dojemanja narave, kar neposredno povečuje pozitivni odnos do narave in prispeva k varovanju narave. Operacija ima vpliv na celotno območje UE Ormož (vključeni udeleženci iz UE Ormož – šole, ranljive skupine, ciljne skupine iz Središča in Sv. Tomaž, DOPPS in zaposlitveni center EKO).

 

Operacija poteka v dveh fazah; prva faza:
DS1: Koordinacija projekta

DS2: Promocija in ozaveščanje javnosti

DS3: Izvajanje praktičnih delavnic za obvladovanje podnebnih sprememb Zeleni trikotnik

DS4: Dobava in postavitev imitacijskih elementov narave (interpretacija s tablami) in strehe s tiskom ptic

DS5: Izdelava didaktične igre Selitev ptic

DS6: Izdelava in postavitev visokih gred za zelišča po načelu ponovne uporabe

DS7: Nakup 12 daljnogledov za opazovanje ptic

DS8: Promocija in izvajanje ekomobilnosti v praksi

 

Druga faza:

DS1: Koordinacija projekta

DS2: Promocija in ozaveščanje javnosti

DS3: Izvajanje učnih delavnic Zeleni trikotnik

DS4: Demonstracijski prikaz izdelave in lesenega kompostnega stranišča za popoln naravni cikel

DS5: IDZ (Idejna zasnova Turistično-naravoslovne ureditve območja Zeleni trikotnik)

 

Knjigobeznica-02V operaciji izhajamo iz tega, da je interpretacija narave s pomočjo motoričnih elementov inovativen pristop učenja narave, glede na to pričakujemo, da bo taka metoda učenja narave vzbudila zanimanje šol iz UE Ormož (Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi) za obisk Zelenega trikotnika in tudi iz širše regije. Takšen način spoznavanja narave bo zanimiv tudi za šole s prilagojenim programom, ki naravni rezervat že obiskujejo, vendar bodo kompleksna motorična imitacijskega elementa narave za njih dodana vrednost v smislu inovativnega pristopa do spoznavanja narave. Prav gotovo pa so ciljna skupina tudi turisti, ki bodo prišli na ogled zavarovanega območja in bodo zraven tega, spoznali naravovarstvene aktivnosti za ohranitev izjemnega mokrišča. S projektom se ustvarja inovativno partnerstvo na področju varstva okolja in ohranjanja narave, spodbujajo se tudi aktivnosti ozaveščanja o nujnosti varovanja okolja in prilagajanje na podnebne spremembe.

 

Operacija izpolnjuje več ciljev SLR LAS UE Ormož:

 

C 1.2   Spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo, še zlasti za zeleno/ trajnostno in socialno podjetništvo

C 2.1 Izboljšanje pogojev za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostali dejavnosti ter dvig kakovosti življenja, saj neposredno vpliva na varovanje virov in z učnimi delavnicami razvija in motivira k novim idejam in udejanjanju v praksi za namen trajnostnega turizma

C 3.1 Spodbujanje inovativnih partnerstev na področju varovanja okolja in ohranjanja narave, kar zagotavlja inovativno partnerstvo (občina, društvo, zaposlitveni center in socialno podjetje).

 

Z operacijo neposredno prispevamo k doseganju horizontalnih ciljev EU Skrb za okolje in zmanjševanje toplogrednih plinov, saj operacija v celoti izpolnjuje vse prevenetivne ukrepe in omogoča sistem preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovno uporabo (delavnice potekajo izključno po čelu reuse), s kompostnim WC-jem omogočamo kompostiranje. Aktivnosti bodo potekale po metodi zero waste, z uporabo e- vozil pa se varuje še habitate, zmanjšuje TGP in prispeva k zmanjšanju in obvladovanju podnebnih sprememb. Postavlja se tudi infrastruktura, ki bo imela funkcijo usmerjanja, označevanja, informiranja na varovanih območjih (Natura 2000, naravni rezervat).

 

Javni interes je izražen s povečanjem blaginje prebivalstva, vzpostavljanje infrastrukturnih pogojev za ukrepe varovanja zdravja, varovanje narave, izvajanje dodatnih programov na področju šolskih dejavnost.

 

Inovativne rešitve projekta so implementacija narave s pomočjo motoričnih, imitacijskih elementov narave, izvedba delavnic, ki posnemajo sonaravno čiščenje človeških odpadkov, vzpostavitev visokih gred na zavarovanih območjih narave, ki neposredno vplivajo na oblikovanje globalne zavesti o pomenu varovanju narave in okolja.

Operacija se bo izvajala daljše časovno obdobje oz je zagotovljena trajnost operacije tudi po izteku projekta, saj gre za postavitev motoričnega parka z imitacijo narave, ki ima dolgo življenjsko dobo (najmanj 15 let) in

prav tako visoke grede, ki imajo življenjsko dobo najmanj 10 let in se letno vzdržujejo in zasajajo. Vodilni partner zaposluje invalide in ima trajne zaposlitve, zato bo vzdrževanje gred, vrta, infrastrukture zagotovljeno.

 

Skupna vrednost znaša 64.544,91€ (v prvi fazi: 34.640,07 €, v drugi fazi 29.904,84 €)

 

Vrednost upravičenih stroškov znaša 54.999,52€ (v prvi fazi: 29.444,08€, v drugi fazi 25.555,44 €)

Višina zaprošenih sredstev znaša 46.749,59€ (v prvi fazi: 25.027,47 €, v drugi fazi 21.722,12 €)

 

3.1.1   Spodbujanje operacij za ohranitev ali izboljšanje stanja narave in okolja

VSEBINA OPERACIJE

Ozadje operacije

Operacija se navezuje tudi z drugimi operacijami, in sicer z uveljavljanjem blagovne znamke Jeruzalem Slovenija, vzpostavljanjem kolesarskih povezav, mrež, želimo ustvariti sinergijske in multiplikativne učinke na področju razvoja turizma, zelenega turizma in turistične ponudbe ter izobraževanja o varstvu narave. Operacija ima velik vpliv na gospodarstvo, kvaliteto življenja, ohranjanje krajine. Operacijo je povezana tudi s Programom partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS, ki ustvarjata sistemske pogoje za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva, rokodelstva, zelenega turizma. Vlada Republike Slovenije je tudi na svoji 151. redni seji, dne 5. 10. 2017, sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021. Strategija za obdobje 2017–2021 temelji na dosedanjih spoznanjih in razvojnih posebnostih slovenskega turizma; na razvijanju konkurenčnih prednosti in spodbujanju sistemskih rešitev na tem področju; učinkovitemu povezovanju nacionalnih, lokalno-regionalnih in podjetniških interesov na področju razvoja turizma; spodbujanju globalnih, nacionalnih in lokalnih turističnih produktov, kjer ima Slovenija prepoznavne konkurenčne prednosti, ter na razumevanju in uveljavljanju sodobnih metod in tehnik upravljanja s področja strateškega načrtovanja terusmerjanja podjetniških konkurenčnih mrež.

Zeleni turizem je v razviti turistični ponudbi nujna smer nadaljnjega razvoja, saj bo v prihodnosti konkurenčen le turizem, ki bo temeljil na ekonomski uspešnosti turističnega poslovanja ter bo hkrati prizanesljiv in konstruktiven do naravnega, kulturnega in socialnega okolja. V ospredju zelenega turizma so so destinacije, ki na prvo mesto postavljajo rastlinski in živalski svet ter kulturno dediščino. Pravzaprav lahko termin »zelen« že enačimo s terminom »trajnosten«. To pomeni čimbolj zmanjšati onesnaženost zraka, zemlje in vode, izboljševati kakovost življenja v lokalnih skupnostih, zagotoviti konkurenčnost lokalnega gospodarstva in hkrati zmanjšati vplive turizma na okolje in okolico. Z opercijo Zeleni trikotnik tako neposredno implementiramo ključne dejavnike ohranjanja narave in okolj, da bodo neokrnjena narava in naravne danosti bolj opazno kokurenčna prednost območja LAS UE Ormož. In prav naravne danosti so glavni pogoj za razvoj zelenega, odgovornega turizma, kjer se z inovativnim partnerstvom vzpostavlja in zagotavlja pogoje za varovanje narave in okolje in jih pričakujejo tudi turisti. Turisti si namreč želijo čim bolj pristnih doživetij, spoznati lokalno ponudbo, aktivno preživeti prosti čas in čedalje biti v stiku z neokrnjeno naravo. In prav to nudi nov Zeleni trikotnik na območju LAS. Kraj bo povezan s sprehajalnimi potmi in kolesarskimi stezami okoli celotnega jezera bo tako predstavljal priložnost za vsakodnevno rekreacijo.Motorični park bo pomembno prispeval k dejstvu, da se lahko proces učenja v sklopu določenega predmeta spodbudi in postane učinkovitejši, če se izvaja v naravi. To potrjujejo spoznanja nekaterih raziskav (npr. Humphrey, 1990) v katerih se je izkazalo, da proces učenja nekaterih teoretičnih in praktičnih vsebin drugih predmetov poteka učinkoviteje z gibalnimi aktivnostmi, kot pa s tradicionalnimi metodami (Planinšec, 2000). Izpostavili bomo dve načeli, ki sta zapisani v Kurikulumu za vrtce in se nanašata na povezovanje različnih področij dejavnosti v vrtcu ter na sodelovanje z okoljem: ·načelo horizontalne in vertikalne povezanosti, ki ju vključuje motorični park s posnemanjem narave. Otrokom s posebnimi potrebami bo motorični park omogočil vsakodnevne dejavnosti, zelo pomembno pa je, da otroke spodbujamo in motiviramo za samostojno reševanje gibalnih problemov, ki posnemajo naravo.

Za potrebe obiskovalcev bo izveden demonstracijski prikaz izdelave in postavitve kompostnega stranišča, ki posnema naravo in omogoča popolni naravni cikel. Človeku prijazna alternativa je suho kompostno stranišče. Tovrstna stranišča ne uporabljajo ne vode in ne kemije. Ime izvira iz dejstva, da človeške “odpadke” predelamo direktno v kompost, ki ga uporabimo kot gnojilo. Slovenska zakonodaja čisto blato in čisti urin ne obravnava kot odpadek, zato se lahko uporabi ponovno. Kompostna stranišča so dejansko stranišča brez odpadka. V današnjem času jih lahko celo imenujemo “zero waste” rešitev tudi za naše iztrebke. Z operacijo želimo omogočiti razvoj in nadgradnjo lokalne ponudbe v povezavi z naravoslovnim turizmom, kar bo prispevalo k oblikovanju nove dodane vrednosti za trženje območja. Operacija je tudi priložnost povezave med varstvom narave, izobraževanjem in turizmom. Tukajšnje naravne vrednote so za lokalno prebivalstvo velika priložnost, saj celotna regija nima produktov in storitev za trženje narave. Zato bodo potekale demonstacijske in učne delavnice po principu ponovne uporabe za obogatitev atraktivnosti zelenega trikotnika. Tako je operacija tudi priložnost, da se lokalna ponudba poveže in nadgradi z naravoslovnim turizmom. Operacija bo spodbujala sonaravno lokalno ponudbo in nudi znanja in veščine ter možnosti za prehod od pasivnega k aktivnemu varovanju narave na način osveščanja širše javnosti o pomenu varovanja narave na območju operacije. Zeleni trikotnik predstavlja inovativno partnerstvo, ki bo spodbujalo prehod k sonaravnemu razvoju varovanih območij.

 

Projekt Zeleni trikotnik bo povečal prepoznavnost naravnih danosti v turistične, učne zeleno podjetniške aktivnosti ter razumeti, da je potrebno prilagajanje na podnebne spremembe ob hkratnem spreminjanju življenjskih navad ter vključevanju ranljivih skupin v različne oblike dela, usposabljanja, kar pozitivno vpliva na njihovo integracijo v družbo. Varstvo okolja in varstvo narave sta dva popolnoma ločena pojma. Z operacijo bomo ti dve komponenti prostora združili na območju Zelenega trikotniku. Obiskovalci si bodo lahko na istem območju ogledali dobre prakse varstva okolja in ohranjanje narave. Bistvo je, da bo širša javnost na skupni točki prišla stik z obema komponentama. Obiskovalci bodo zaradi interdisciplinarnega pristopa bolje razumeli kaj predstavlja varstvo okolja in ohranjanje narave. Povezanost med naravo in okoljem bomo ustvarili s konkretnimi praksami ko so: izdelava visokih gred, ekološkega kompostnega WC, imitacijskih elementov narave. Rdeča nit pa so aktivnosti za ptice, saj se pozitivni učinki na okolje in naravo odražajo na njenih populacijah. Z željo, da prispevamo k varstvu okolja in ohranjanju narave na območju UE Ormož ter širše v regiji (ponovno uporabo materialov, naravi prijazne zasaditve, priprava komposta iz ekološkega WC, spoznavanje narave preko motoričnih elementov…) bo operacija povezala segmenta narave in okolja.

 

Preko mehkih vsebin se bomo ciljno usmerili v ozaveščanje mladih in ostale širše zainteresirane javnosti o pomenu varovanja okolja na splošno in ozaveščanje o ohranjanju narave v zavarovanih območjih. Z operacijo bomo vzpostavili motorično-edukativno infrastrukturo za obiskovalce območja. Operacija bo tudi priložnost, da se lokalna ponudba poveže in nadgradi z naravoslovnim turizmom. Operacija bo spodbujala sonaravno lokalno ponudbo. Preko turističnih produktov, interpretacije narave in povezave narave z lokalno ponudbo, želimo oblikovati možnosti za prehod od pasivnega k aktivnemu varovanju narave na način osveščanja širše javnosti o pomenu varovanja narave na območju operacije. Zeleni trikotnik predstavlja inovativno partnerstvo, ki bo spodbujalo prehod k sonaravnemu razvoju varovanih območij.

 

Pri sami operaciji se bodo izvajale tudi delavnice osveščanja o varstvu narave.Delavnica za izdelavo kompostnih stranišč - sonaravno reševanje odstranjevanja človeških iztrebkov.

 

Z IDZ »Turistično-naravoslovna ureditve Zelenega trikotnika« bomo pripravili izhodišča za naravoslovno-turistične ureditve območja Zeleni trikotnik

 

Ukrep 3.1.1, na katerega se prijavlja konzorcij omogoča ohranitev ali izboljšanje stanja narave in okolja.

Inovativno partnerstva za izvajanje aktivnosti ohranjanja ali izboljšanja stanja narave, ki se kaže v oblikovanju konzorcija 4 partnerjve različnih sektorjev. Operacija Green T vpliva na izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov, učinkovito upravljanja z naravnimi vrednotami, saj prijevitel zaposluje invalide in ljudi s posebnimi potrebami, njegov program dela pa je ponovna uporaba odpadkov v smislu njihove transformacije v izdelke, ohranjanje biotske raznovrstnosti ob spremljajoči izvedbi aktivnosti informiranja, ozaveščanja, promocije in sodelovanja javnosti v DS, ki jih izvajata prijavitelj in partner 3.

 

Zeleni-trikotnik-ucinki

 

 

Zeleni-trikotnik-rezultati

 

 

PRIJAVITELJ: EKO D.O.O. ORMOŽ

PARTNER 1: OBČINA ORMOŽ

PARTNER 2: DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE PTIC SLOVENIJE

PARTNER 3: Z-ENIAC

 

 


 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

© 2015 -  Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani  |   Partnerji:     Zacetek.si,    izdelava spletnih trgovin   |   Kazalo strani  |  Prijava

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU